POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Sklep internetowy www.medicaldepot.pl prowadzony jest przez Bartosza Malinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Malinowski „BM5”, ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa, NIP: 762-100-56-06, REGON: 550402652.

Kontakt ze Sklepem oraz Administratorem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej: sklep@medicaldepot.pl lub pod numerem telefonu: 500 555 505.


§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Bartosz Malinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Malinowski „BM5”, ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa, NIP: 762-100-56-06, REGON: 550402652.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.medicaldepot.pl.

§ 2

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

a)     na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy.

b)     na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych,

c)    na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon, obsługi Twoich zapytań przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, windykacja należności, prowadzenia analiz statystycznych, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,

d)      na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – Twojej zgody, w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 1. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Administratora w realizacji umowy kupna sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

§ 3

Prawa osób których dane dotyczą

 1. Masz następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych,

b)      praw do sprostowania danych,

c)       prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d)      prawo do ograniczenia przetwarzania,

e)      prawo do przenoszenia danych,

f)       prawo do sprzeciwu,

g)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

h)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 1. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kontaktując się z Administratorem pod adresem sklep@medicaldepot.pl.
 2. Swoje prawa możesz realizować:

a)      w przypadku żądania sprostowania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b)    w przypadku żądania usunięcia danych gdy: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

c)  w przypadku żądania ograniczenia przetwarzania danych gdy: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)    w przypadku żądania przeniesienia danych gdy: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny;

e)    w przypadku żądania sprzeciwu gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś, Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

 1. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza przepisy RODO.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można cofnąć w taki sam sposób w jaki została udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne 
  do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym www.medicaldepot.pl, wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. prowadzenia konta klienta w sklepie internetowym www.medicaldepot.pl.
 4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie będzie polegało na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

§ 4

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Sklep wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Kupującemu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze Sklepu. 
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 3. Cookies pozwalają:

a)      zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu,

b)      pamiętać zalogowanie do Konta przy każdej wizycie w Sklepie,

c)       pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami w Sklepie,

d)      poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu,

e)      ulepszać funkcje dostępne w Sklepie,

f)       korzystać z narzędzi marketingowych,

g)      kierować spersonalizowane reklamy.

 1. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 2. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, Administrator wykorzystuje je w celu prawidłowego działania Sklepu, a w szczególności w następujących celach:

a)      prawidłowego działania Koszyka i procesu Zamówienia,

b)      określenia, czy Kupujący jest zalogowany, czy nie,

c)       pamiętania  zalogowania,

d)      odnotowania faktu akceptacji regulaminu i ew. wyrażenia zgody na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub marketing bezpośredni produktów oferowanych przez Sklep.

 1. Sklep wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk Sklepu, takich jak liczba osób odwiedzających Sklep, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Sklepu, czas spędzony w Sklepie, odwiedzone podstrony sklepu etc. Sklep korzysta w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację. 
 2. Sklep wykorzystuje cookies w celu prowadzenia działań re-marketingowych polegających na prezentowaniu reklam zachęcających do powrotu do Sklepu lub skorzystania z jakiś promocji, zniżek etc. 
 3. Silnik Sklepu wyposażony jest we wtyczkę pozwalającą na obserwację użytkownika odwiedzającego Sklep oraz zapisywanie historii ostatnio odwiedzanych przedmiotów. 
 4. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 
 5. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
 6. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Kupującego.
 7. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Statystyki

Produktów: 8039
Kategorii: 1090
Nowości: 104

Najpopularniejsze

 • Czarna, wybielająca pasta do zębów
  Czarna, wybielająca pasta do zębów

  [Czarna pasta do zębów]

  20,00 zł
 • Termometr bezdotykowy na podczerwień
  Termometr bezdotykowy na podczerwień

  Termometr bezdotykowy na podczerwień jest urządzeniem nowoczesnym i niezwykle skutecznym. Służy on do [pomiaru temperatury] ciała lub powierzchni wybranego przedmiotu przy zastosowaniu procesu dynamicznej korekcji uwzględniającej temperaturę otoczenia względem temperatury ciała.

  108,00 zł
 • Prześcieradła medyczne bibułowo foliowe MedixPro 77x210 cm - 5 szt.
  Prześcieradła medyczne bibułowo foliowe MedixPro 77x210 cm - 5 szt.

  Prześcieradła MedixPro przeznaczone są na łóżka medyczne oraz stoły do masażu. Są alternatywą dla prześcieradeł z włókniny oraz dla wielorazowych prześcieradeł podgumowanych.

  12,00 zł
 • Strzykawka cewnikowa Janeta 100 ml+ 2 dodatkowe końcówki Luer
  Strzykawka cewnikowa Janeta 100 ml+ 2 dodatkowe końcówki Luer

  Strzykawka cewnikowa 100 ml Właściwości: przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu umożliwiający doskonałą wizualizację zawartości ergonomicznie ukształtowany tłok wykonany z polipropylenu, pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków dwie końcówki do cewnika uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia minimalna objętość zalegająca (przestrzeń martwa) kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka doskonałe dopasowanie i wykończenie tłoka zapewnia idealną szczelność i bezskokowy przesuw w cylindrze oraz wygodną jednoręczną obsługę do każdej strzykawki dołączony reduktor luer

  2,45 zł
 • Apteczka osobista
  Apteczka osobista

  [Apteczka osobista] o rozmiarach 14 x 10 x 5 cm jest [małą apteczka] z podstawowym asortymentem niezbędnym do udzielenia [pierwszej pomocy]. [Apteczka] świetnie sprawdza się jako zaopatrzenie każdej torby, plecaka, kosmetyczki czy kieszeni, ponieważ zajmuje bardzo mało przestrzeni.

  14,10 zł
 • Tablica okulistyczna Snellena - cyferki
  Tablica okulistyczna Snellena - cyferki

  Tablica okulistyczna - cyferki

  39,00 zł
 • Podkład chłonny Abri Cell 40x60 cm, 6-w - 25 szt.
  Podkład chłonny Abri Cell 40x60 cm, 6-w - 25 szt.

  Asortyment jednorazowych chłonnych podkładów składających się z 6 warstw bibułki celulozowej 40x60

  13,50 zł
 • Kleszczołapki - 2 szt.
  Kleszczołapki - 2 szt.

  Proste, niezawodne i bezpieczne narzędzie do usuwania kleszczy, opracowane przez praktyka, lekarza weterynarii, p. Denis Heitz.

  11,00 zł
 • Tablica okulistyczna Snellena - literki
  Tablica okulistyczna Snellena - literki

  Tablica okulistyczna - literki

  39,00 zł
 • Pain®Gone - Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy
  Pain®Gone - Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy

  Pain®Gone Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy jest skutecznym i bezpiecznym urządzeniem do likwidowania bólów kostno-stawowych, związanych ze zwyrodnieniami i reumatyzmem.

  250,00 zł

Najnowsze Produkty

 • Detro Cid Enzym Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, op. 2 L
  Detro Cid Enzym Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, op. 2 L

  [DETRO cid Enzym] Enzymatyczne mycie wstępne i [dezynfekcja narzędzi medycznych i endoskopów] Cechy produktu: Produkt wieloenzymatyczny; W postaci koncentratu; Bez zawartości aldehydów oraz fenoli; Do stosowania w procesie manualnym jak i ultradźwiękowym; Kompatybilny z endoskopami wszystkich producentów; Bardzo wydajny w stosowaniu - 1 litr koncentratu służy do przygotowania 200 litrów roztworu roboczego; Szerokie spektrum aktywności mikrobiologicznej łącznie z wirusami nieosłonkowymi oraz sporami; Zastosowanie: DETROCID ENZYM  to skoncentrowany wieloenzymatyczny produkt bez zawartości aldehydów i fenoli przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych jak:narzędzia chirurgiczne, mikrochirurgiczne, endoskopy  giętkie, endoskopy sztywne, sprzęt wyposażenie anestezjologiczne, oraz ogólne instrumenty medyczne. Zalecany do stosowania w procesie mycia w myjniach ultradźwiękowych. Nadaje się do mycia i dezynfekcji endoskopów wszystkich marek.  Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak: krew, ropa, białka, tłuszcze. Myje i dezynfekuje w jednym procesie. Zapobiega formowaniu się i utrwalaniu biofilmu. Kompatybilność materiałowa: Nadaje się do mycia i dezynfekcji narzędzi wykonanych z materiałów jak: stal kwasoodporna, polistyren, PVC, akryl,polikarbon, ABS, silikon, HDPE, guma, szkło, porcelana itp.  Skład: Enzymy (amylaza, lipaza, proteaza) Chlorek didecylodimetyloamoniowy Chlorek benzalkoniowyN-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina;inhibitory korozji, związki kompleksujące Sposób użycia: Przygotowanie roztworu DETROCID ENZYM: W celu przygotowania 0,5% roztworu należy użyć 5ml koncentartu na 1 litr roztworu. Koncentrat dodać do wody, następnie dokładnie wymieszać. Całkowicie zanurzyć urządzenie w roztworze środka myjąco-dezynfekującego,zwracając szczególną uwagę na poprawne wypełnienie kanałów w narzędziach ze światłem; Po odczekaniu wymaganego czasu ekzpozycji, należy wyjąć urządzenie i przepłukać wodą; Używany roztwór zachowuje właściwości myjące i bójcze przez cały dzień; Rozwtór należy zmienić wcześniej, jeśli jest wizualnie zanieczyszczony i/lub posiada zmienioną barwę; Zalecane stężenie:0,5% - 15 min. - B, F. Tbc, V1% - 15 min. - B, F, Tbc, V, S Opakowania: 2 l butelka 5 l kanister

  108,80 zł
 • Detro Enzym Foam Pianka enzymatyczna do mycia wstępnego narzędzi i endoskopów, op. 1000 ml
  Detro Enzym Foam Pianka enzymatyczna do mycia wstępnego narzędzi i endoskopów, op. 1000 ml

  [Detro Enzym Foam] Pianka enzymatyczna [do mycia wstępnego narzędzi medycznych i endoskopów] Pianka; Gotowa do użycia; Zawiera 5 różnych enzymów; Doskonałe właściwości myjące; Wysoka kompatybilność materiałowa; Zapobiega zasychaniu substancji organicznych na narzędziach medycznych; Zapobiega formowaniu się biofilu drobnoustrojów na powierzchni narzędzi; Cechy produktu: Produkt wieloenzymatyczny; W postaci gotowej do użycia pianki; Bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru i związków iutleniających; Dzięki zastosowaniu ergonomicznej końcówki spieniającej, preparat pokrywa instrument homogeniczną pianką; Wytworzona w ten sposób pianka utrzymuje swoją stabilność przed długi okres czasu. Dodatkowo powiększając swoją objętość na powierzchni narzędzi, uniemożliwia kontakt z powietrzem, co pozwala pozostać narzędziom w stanie wilgotnym długi okres czasu, do 72 godzin, podczas magazynowania i transportu. Zapobiega to zasychaniu i utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych; Zawartość enzymów z 3 różnych grup, produkt wykazuje wysoką skuteczność myjącą wobec zanieczyszczeń organicznych jak krew, tłuszcze, białka, czy pozostałości skrobi; Pozwala zaoszczędzić czas podczas magazynowania i transportu do centralnej sterylizatorni poprzez zapobieganie zasychaniu zanieczyszczeń, ale także przyśpiesza i ułatwia proces mycia wstępnego zanieczyszczonych instrumentów; Doskonała rozpuszczalność w wodzie powoduje że produkt łatwo ulega spłukaniu z powierzchni narzędzi;Nie powoduje korozji narzędzi. Zawiera inhibitory korozji; Charakteryzuje się wysoką kompatybilnością materiałową; Odpowiedni do mycia wstępnego wszystkich rodzajów narzędzi, które mogą być myte/dezynfekowane roztworami wodnymi; Zastosowanie: DETRO ENZYM FOAM to  gotowa do użycia wieloenzymatyczna  pianka do wstępnego mycia i zabezpieczania przez zasychaniem i utrwalaniem zanieczyszczeń, wszelkich wodoodpornych instrumentów medycznych  jak:narzędzia chirurgiczne, mikrochirurgiczne, endoskopy  giętkie, endoskopy sztywne, sprzęt i wyposażenie anestezjologiczne, oraz ogólne instrumenty medyczne. Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak: krew, białka, tłuszcze, skrobia. Zapobiega formowaniu się i utrwalaniu biofilmu. Kompatybilność materiałowa: Nadaje się do mycia narzędzi wykonanych z materiałów jak: stal kwasoodporna, polistyren, PVC, akryl,polikarbon, ABS, silikon, HDPE, guma, szkło, porcelana itp. Skład: Enzymy (amylaza, lipaza, proteaza, celulaza, dekstranaza),Środki powierzchniowo czynne,Składnik ochronny,Inhibitory korozji,Stabilizatory. Sposób użycia: 1)    Zaaplikować DETRO ENZYM FOAM na dno wanny w celu pokrycia równomierną warstwą całej powierzchni dna wanny. 2)    Włożyć do wanny narzędzia które mają być poddane procesowi mycia. 3)    Następnie nanieść preparat w postaci piany na powierzchnie umieszczony w wannie narzędzi medycznych i nakryć wannę pokrywą. Zalecany czas kontaktu: W zależności od stopnia zanieczyszczenia i sposobu postępowania z narzędziami medycznymi wynosi od 1 minuty do 72 godzin. Opakowania:1 l butelka ze spryskiwaczem spieniającym

  28,80 zł
 • Detro Enzym Enzymatyczny Preparat do mycia endoskopów i narzędzi, op. 5 L
  Detro Enzym Enzymatyczny Preparat do mycia endoskopów i narzędzi, op. 5 L

  [ENZYMATYCZNY PREPARAT DO MYCIA ENDOSKOPÓW I NARZĘDZI MEDYCZNYCH] -Koncentrat -Na bazie 4 enzymów -Niskie stężenie robocze -Mycie już w 5 minut -Wysoka kompatybilność -Trwałość roztworu do 24 godzin -Łatwe użycie  Właściwości produktu W postaci koncentratu Na bazie 4 enzymów: amylaza, proteaza, lipaza, celulaza Zawiera substancje powierzchniowo czynne Do użycia manualnego i w myjniach ultradźwiękowych Wysoka skuteczność mycia Nie powoduje korozji Czas mycia manualnego maksymalnie w 15 minut Czas mycia w myjniach ultradźwiękowych 5 minut Redukuje tworzenie biofilmu bakteryjnego poprzez usuwanie zanieczyszczeń organicznych Redukuje ryzyko korozji poprzez usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych Zastosowanie Detro Enzym służy do enzymatycznego mycia endoskopów giętki, endoskopów sztywnych, oprzyrządowania endoskopów, narzędzi chirurgicznych, narzędzi chirurgii małoinwazyjnej (MIC), oprzyrządowania anestezjologicznego (maski, wężę itp.), narzędzi stomatologicznych, wierteł Kompatybilność materiałowa Detro Enzym jest kompatybilny z narzędziami wykonanymi z metali, szkła, poprcelany, gumy itp. optykami. Skład Enzymy  (amylaza, proteaza, lipaza, celulaza), glikol, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, czwartorzędowe związki amoniowe, inhibitory korozji Sposób użycia Produkt rozcieńczyć przed użyciem. Przygotować 0,5% roztwór z koncentratu. Użyć 5 ml koncentratu na 1 l roztworu roboczego .         (5 ml koncentratu + 995 ml wody). Zanurzyć całkowicie narzędzia w przygotowanym roztworze. Przy użyciu manualnym pozostawić narzędzia w roztworze na maksymalnie 15 minut Przy użyciu w myjniach ultradźwiękowych  pozostawić narzędzia w roztworze na 5 minut Produkt wykazuje maksymalną skuteczność działania w 35-45°C Opłukać dokładnie przed kolejnym etapem obróbki Maksymalna przydatność roztworu roboczego wynosi 24 godziny. Wymienić wcześniej jeśli roztwór wizualnie wykazuje duże obciążenie organiczne. Opakowania 5l kanister

  192,00 zł
 • Esteer Chlorine Tabs Chlorowy preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, op. 300 szt
  Esteer Chlorine Tabs Chlorowy preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, op. 300 szt

  [CHLOROWANY PREPARAT W TABLETKACH DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I PRZEDMIOTÓW] - w postaci tabletek - na bazie aktywnego chloru - niskie stężenie robocze - aktywność już od 1 minuty przebadany wg EN14885 - szerokie spektrum działania - usuwa biofilm - działa sporobójczo wobec: Clostridium difficile, Bacillus subtilis i B. cereus Zastosowanie: Esteerchlorine tabs przeznaczone są do stosowania w krytycznych obszarach opieki zdrowotnej i oddziałach ogólnych.Wykazują działania bakterio-, grzybo-, prątko, wiruso-, sporobójczo. Skutecznie usuwają biofilm.Służą do dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych i przedmiotów w służbie zdrowia, stołówkach, laboratoriach, przemyśle spożywczym i usługowych, rówież mających kontakt z żywnością. Stosowane są przez pocieranie na mokro lub metodą zanurzeniową. Szczególnie nadają się do dezynfekcji sprzętui ceramiki sanitarnej. Przed użyciem zaleca się sprawdzenie odporności materiału na działanie preparatu. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie spłukane wodą o jakości wody pitnej po zastosowaniu produktu. Skład: Dichloroizocyjaniuran sodu 99%.Jedna tabletka o wadze 2.72 g zawiera 1.5 g aktywanego chloru, tj. 1500 ppm aktywnego chloru (1 tabl./1,5 l H2O = 1000 ppm) Opakowania: Puszka 100 tabletek a,2,72 g Puszka 300 tabletek a,2,72 g Sposób stosowania: Przygotuj roztwór dezynfekujący bezpośrednio przed użyciem przez rozpuszczenie odpowiedniej ilości tabletek w ciepłej lub zimnej wody (max. 300C). Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek w wodzie, roztwór jest gotowy do użytku. Umyć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Zanurzone obiekty w roztworze wyjąc a następnie przepłukać czystą wodą. Umieszczenie tabletki w syfonie, zalać wodą i pozostawić do działania tak długo, jak to możliwe. Dla lepszego efektu czyszczenia, można połączyć z dowolnym anionowym lub niejonowym detergentem. Nie mieszać z kwasami. Dozowanie: Ostrzeżenia: Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu w temperaturze od -50C do +300C. Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dokładnie czystą wodą. W przypadku spożycia, przepłukać usta za pomocą dużej ilości wody i podać poszkodowanemu 1-2 szklanki wody do picia. W przypadku inhalacji, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku trwających dolegliwości, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  46,40 zł
 • Detrosan FLoor/SFC Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, op. 5 L
  Detrosan FLoor/SFC Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, op. 5 L

  [DETROSAN Floor] [Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia] Zastosowanie: Koncentrat Detrosan Floor służy do przygotowania roztworu roboczego do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, tj.: powierzchnie robocze, wyposażenie, unity stomatologiczne, inkubatory, łóżka pacjenta, kozetki, stoliki, drzwi, klamki, urządzenia medyczne, lampy zabiegowe, meble medyczne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy oraz inne wodoodporne wyroby medyczne, we wszelkich obaszarach medycznych w tym krytycznych: sale operacyjne, sale intensywnej terapii, laboratoria itp. Kompatybilność materiałowa: Detrosan Floor jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi i stalą kwasoodporną. Skuteczność mikrobiologiczna: Detrosan Floor wykazuje działanie bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze, wobec: Staphylococcus aureus ATCC6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536, Pseudamonas aeruginosa ATCC 15442, CAndida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, Mycobacterium avium ATCC 15769 (Strain W45), Poliobirus Typu 1, LSc-2ab, Adenovirus Typ 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5, Murine norovirus, strain S99 Berlin. Składniki aktywne: Chlorek alkilo(C12-16)-dimetylobenzyloamonowy, chlorek didecylodimetyloamonowy, N-(-3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; Składniki pomocnicze: EDTA, etoksylowany alkohol tłuszczowy C9-C11, składniki ochronne, substancja zapachowa, woda dejonizowana; Sposób użycia: Przygotować roztwór roboczy o żądanym stężeniu przez rozcieńczenie koncentratu w wodzie wodocięgowej. Nanosić na powierzchnie przy pomocy mopa lub nasączonej ściereczki. Dozowanie: 2,5 ml koncentratu do przygotowania 1 litra roztworu roboczego Czas działania i stężenie robocze:0,25% - 15 minut Opakowania: 2l butelka 5l kanister

  142,40 zł
 • Detrosan FLoor/SFC Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, op. 2000 ml
  Detrosan FLoor/SFC Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, op. 2000 ml

  [DETROSAN Floor] [Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia] Zastosowanie: Koncentrat Detrosan Floor służy do przygotowania roztworu roboczego do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, tj.: powierzchnie robocze, wyposażenie, unity stomatologiczne, inkubatory, łóżka pacjenta, kozetki, stoliki, drzwi, klamki, urządzenia medyczne, lampy zabiegowe, meble medyczne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy oraz inne wodoodporne wyroby medyczne, we wszelkich obaszarach medycznych w tym krytycznych: sale operacyjne, sale intensywnej terapii, laboratoria itp. Kompatybilność materiałowa: Detrosan Floor jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi i stalą kwasoodporną. Skuteczność mikrobiologiczna: Detrosan Floor wykazuje działanie bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze, wobec: Staphylococcus aureus ATCC6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536, Pseudamonas aeruginosa ATCC 15442, CAndida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, Mycobacterium avium ATCC 15769 (Strain W45), Poliobirus Typu 1, LSc-2ab, Adenovirus Typ 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5, Murine norovirus, strain S99 Berlin. Składniki aktywne: Chlorek alkilo(C12-16)-dimetylobenzyloamonowy, chlorek didecylodimetyloamonowy, N-(-3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; Składniki pomocnicze: EDTA, etoksylowany alkohol tłuszczowy C9-C11, składniki ochronne, substancja zapachowa, woda dejonizowana; Sposób użycia: Przygotować roztwór roboczy o żądanym stężeniu przez rozcieńczenie koncentratu w wodzie wodocięgowej. Nanosić na powierzchnie przy pomocy mopa lub nasączonej ściereczki. Dozowanie: 2,5 ml koncentratu do przygotowania 1 litra roztworu roboczego Czas działania i stężenie robocze:0,25% - 15 minut Opakowania: 2l butelka 5l kanister

  94,30 zł
 • Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkoholu, op. 5 L
  Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkoholu, op. 5 L

  [Bioseptol Amf 5000ml]– alkoholowy preparat w postaci płynu do spryskiwania przeznaczony [do dezynfekcji małych powierzchni,] również mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki. Preparat nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli. Skuteczność potwierdzona badaniami przeciwko wirusom polio typu I i adeno typu 5 Skuteczność wobec wirusów osłonkowych: Herpes simplex, HBV, HCV, HIV. Bezpieczny w kontakcie z żywnością Bezbarwny, nie pozostawia plam.

  94,40 zł
 • Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkoholu, op. 1000 ml
  Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkoholu, op. 1000 ml

  [Bioseptol Amf 1000ml] ze spryskiwaczem– alkoholowy preparat w postaci płynu do spryskiwania przeznaczony [do dezynfekcji małych powierzchni], również mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki. Preparat nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli. Skuteczność potwierdzona badaniami przeciwko wirusom polio typu I i adeno typu 5 Skuteczność wobec wirusów osłonkowych: Herpes simplex, HBV, HCV, HIV. Bezpieczny w kontakcie z żywnością Bezbarwny, nie pozostawia plam. 

  19,20 zł
 • Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkocholu, op. 600 ml
  Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkocholu, op. 600 ml

  [Bioseptol Amf 600ml] ze spryskiwaczem– alkoholowy preparat w postaci płynu do spryskiwania przeznaczony [do dezynfekcji małych powierzchni], również mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki. Preparat nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli. Skuteczność potwierdzona badaniami przeciwko wirusom polio typu I i adeno typu 5 Skuteczność wobec wirusów osłonkowych: Herpes simplex, HBV, HCV, HIV. Bezpieczny w kontakcie z żywnością Bezbarwny, nie pozostawia plam.

  13,60 zł
 • Detrosept AF Preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, op. 1000 ml
  Detrosept AF Preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, op. 1000 ml

  [Detro®Sept AF] GOTOWY DO UŻYCIA [SPRAY/PIANA DO DEZYNFEKCJI] POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH Dotowy do użycia Niska zawartość alkoholu  Bez aldehydów i fenoli  Aktywność w 1 minutę  Wysoka kompatybilność  Szerokie spektrum działania  Łatwe użycie do każdej butelki spryskiwacz gratis!!! Zastosowanie Gotowy do użycia preparat Detrosept AF służy do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni wyrobów medycznych i nieinwazyjnego sprzętu medycznego tj. unity stomatologiczne, inkubatory, fotele zabiegowe,  łóżka szpitalne, lampy zabiegowe, stetoskopy itp. Dzięki specjalnej głowicy można używać preparatu w postaci piany lub w postaci płynnej/aerozol Kompatybilność materiałowa Detrosept AF jest kompatybilny ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi  i stalą kwasoodporną. Skład 10%  etanol, 20% propan-2-ol, 0,25% chlorek didecylodimetyloamoniowy, składniki ochronne, substancja zapachowa, woda dejonizowana. Sposób użycia Detrosept AF stosuje się bezpośrednio na dezynfekowane i dekontaminowane  powierzchnie w postaci aerozolu lub piany.  W celu zdezynfekowania powierzchnie należy równomiernie spryskać preparatem. W razie potrzeby przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia w celu zapewnienia optymalnego efektu bójczego. Ostrzeżenie: Nie spryskiwać bezpośrednio urządzeń elektrycznych.Stosować po odłączeniu od źródła zasilania. Okres ważności i przechowywanie Termin ważności wynosi 3 lata od daty produkcji. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w dobrze wentylowanym miejscu, pomiędzy 0-25 °C. Ostrzeżenia Łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ognia. Środek drażniący. Nie stosować na skórę i błony śluzowe. Po kontakcie skórę przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Zużycie maksymalnie 50ml/m2.  Opakowania 1l ze spryskiwaczem z opcją piany 5l kanister

  16,80 zł