REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy www.medicaldepot.pl prowadzony jest przez Bartosza Malinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą BM5 Bartosz Malinowski, ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa, NIP: 762-100-56-06, REGON: 550402652.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): sklep@medicaldepot.pl lub pod numerem telefonu: 500 555 505.

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień.
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu.
4. Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
5. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.medicaldepot.pl
8. Sprzedawca, Usługodawca – Bartosz Malinowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BM5 Bartosz Malinowski, ul. Kopijników 73B, 03-274 Warszawa, NIP: 762-100-56-06, REGON: 550402652.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

§2
Postanowienia ogólne
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
a) dostęp do Internetu,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 
6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:
a) umożliwienie składania Zamówień,
b) koszyk,
c) założenie i utrzymanie Konta,
d) przeglądanie zawartości strony Sklepu,
e) wyszukiwanie zawartości Sklepu.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie. 
3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka. 
4. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.
5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
6. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 
7. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie Kupującemu zawartości Sklepu. 
8. Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej strony Sklepu.
9. Usługa wyszukiwania zawartości Sklepu umożliwia wyszukiwanie przez Kupującego Produktów dostępnych w Sklepie.
10. Korzystanie z usługi wyszukiwania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wypełnienia pola „Szukaj” dostępnego na stronie Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej Sklepu wyników wyszukiwania.
11. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
13. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
14. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego korzysta Kupujący. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
15. Dodatkowo zaleca się, aby Kupujący miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
16. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Kupującego. 
17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Kupującym korzystania z usług.
18. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
19. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
20. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@medicaldepot.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej (e-mail) składającego reklamację.

§4
Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania Zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto z poziomu zakładki „Rejestracja ” lub w trakcie składania Zamówienia.
4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Dalej”,
c) zalogować się do swojego Konta w Sklepie, założyć Konto lub wybrać opcję „Zamówienie bez konta” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego Konta przez rozpoczęciem składania Zamówienia,
d) podać adres do wysyłki Zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do Konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
e) następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
f) po wyświetleniu wprowadzonych danych do wysyłki i danych do faktury kliknąć w przycisk „Dalej”
g) wybrać sposób dostawy,
h) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
i) wybrać sposób płatności,
j) po kliknięciu „Dalej” wyświetli się informacja z podsumowaniem Zamówienia zawierająca nazwę Produktu, termin wysyłki, cenę netto i cenę brutto, ilość zamówionego Produktu, wartość końcową wraz z kosztami wysyłki, dane do faktury, dane do wysyłki, wybrany sposób dostawy oraz płatności,
k) kliknąć w przycisk „Potwierdź zamówienie”. 
5. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego wysłane jest potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia. 
6. W kolejnych wiadomościach przesyłanych przez Sprzedawcę do Kupującego na adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie on informował Kupującego o otrzymaniu płatności, wysyłce Zamówienia bądź zmianie sposobu płatności – jeśli Kupujący skorzystał z takiej możliwości. 
7. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku 
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu 500 555 505 (opłata zgodnie z taryfą operatora).
8. W celu złożenia Zamówienia Kupujący podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji Zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Produktu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury. 
9. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem telefonu oraz jego weryfikacji, Sprzedawca prześle na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
10. W celu złożenia Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) Kupujący podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Produktu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury.
11. W przypadku składania Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) przez urzędy i instytucje państwowe lub stałych klientów Sklepu (Kupujących, którzy uprzednio złożyli co najmniej 5 Zamówień w Sklepie) istnieje możliwość płatności za Zamówienie w formie przelewu w terminie ustalonym ze Sklepem. 
12. Po otrzymaniu od Kupującego Zamówienia przesłanego drogą elektroniczną (e-mail) oraz jego weryfikacji, Sprzedawca prześle na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
13. Złożenie Zamówienia przez telefon oraz za pomocą poczty elektronicznej stanowi dla Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym na Produkty będące przedmiotem Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia
14. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby opisy dotyczące każdego Produktu znajdujące się na stronie Sklepu, a także dostępność Produktów była zgodna ze stanem rzeczywistym. Jednakże z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć sytuacja w której zamówiony przez Kupującego Produkt nie będzie dostępny ani w magazynie Sprzedawcy ani u jego dostawców.
15. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli jego zakup od dostawców Sprzedawcy, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail) lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego. W takim przypadku Zamówienie jest anulowane. Anulowanie Zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep.
16. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może zaproponować Kupującemu:
a) anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
b) anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).
17. W przypadku, gdy Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 15 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Kupującemu Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana.
18. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za Przedmiot Zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę.
19. W formularzu Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
20. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 18 powyżej.
21. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
22. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

§5
Płatności
1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:
a) w trybie przedpłaty czyli przelewu elektronicznego, wpłaty na poczcie lub w banku.  W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko wraz z pełnymi danymi adresowymi pod które zostanie dostarczone Zamówienie.
b) w trybie „ za pobraniem” czyli płatności przy odbiorze.
2. W przypadku, gdy płatność za Zamówienie w trybie przedpłaty nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedawca uzna, że Kupujący zrezygnował z zakupów i Zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia, Kupujący będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.
3. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
4. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.
5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, w zakładce „koszt dostawy” znajdującej na stronie Sklepu. 
6. Wyjątek od § 5 ust. 5 stanowi zakup mebli, których koszty dostawy oraz czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Dostawa mebli nie obejmuje rozładunku z samochodu ciężarowego i wnoszenia do miejsc docelowych oraz montażu.
7. Koszty dostawy zostaną umieszczone na fakturze VAT jako oddzielna pozycja. O kosztach przesyłki Klient jest informowany przed akceptacja zamówienia.
8. Przy zamówieniu złożonym przez Kupującego które swoją wartością jest równa lub przekracza 300,00 zł brutto, nie doliczane są koszy przesyłki towaru do Kupującego, pod warunkiem iż:
a) przesyłka nie przekracza 30 kg,
b) przesyłka nie jest przesyłką wielopaczkową.
9. Warunkiem wysyłki Zamówienia jest zapłata za Zamówienie i przesyłkę.

§6
Wysyłka towaru
1. Zamówienie Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej (DPD) lub „Paczki w Ruchu”. Dostawa Zamówienia na zasadach określonych niniejszym Regulaminem jest realizowana tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach Sklep wysyła towar na terenie UE - ceny wysyłek ustalane są indywidualnie w zależności od gabarytu paczki oraz obecnego kursu EUR. Sklep nie wysyła paczek poza UE.
2. Realizacja zamówienia następuje:
a) w przypadku przesyłki płatnej w trybie przedpłaty, Sprzedawca wysyła Zamówienie w terminie od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu zapłaty za Zamówienie we właściwej wysokości.
b) w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – Sprzedawca wysyła Zamówienie terminie od 1 do 5 dni roboczych, od dnia  w powiadomienia Kupującego po przyjęciu Zamówienia do realizacji,
3. Do terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Kupujący został poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.
4. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki. 
5. Jeśli Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Produkt, czasem realizacji Zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie Produktu wchodzącego w skład Zamówienia.
6. Dostawa następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni – za wyjątkiem:
a) mebli,
b) Produktów wytwarzanych (produkowanych) na specjalne zamówienie Kupującego,
c) Produktów zamawianych przez Sprzedawcę na specjalne zamówienie Kupującego, w tym Produktów sprowadzanych z zagranicy,
o dokładnym terminie wysyłki Kupujący będzie poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta
1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: medicaldepot.pl/Formularz_odstapienia_BM5.docx  jednak nie jest to obowiązkowe. 
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 8
Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem
medicaldepot.pl/Formularz_reklamacji_BM5.docx, jednak nie jest to obowiązkowe. 
6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 
9. Jeśli podczas odbioru przez Kupującego Zamówienia od firmy kurierskiej doręczającej przysyłki, Kupując zauważy, że opakowanie w którym doręczono mu Zamówienie posiada widoczne zewnętrzne ślady zniszczenia, proszony jest o sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody oraz przesłanie go Sprzedawcy na numer faksu 22 355-23-67 bądź skanem na adres poczty elektronicznej sklep@medicaldepot.pl

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem medicaldepot.pl/polityka-prywatnosci.html  

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
3. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.04.2018 r.
5. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści. 


Statystyki

Produktów: 8039
Kategorii: 1090
Nowości: 104

Najpopularniejsze

 • Czarna, wybielająca pasta do zębów
  Czarna, wybielająca pasta do zębów

  [Czarna pasta do zębów]

  20,00 zł
 • Termometr bezdotykowy na podczerwień
  Termometr bezdotykowy na podczerwień

  Termometr bezdotykowy na podczerwień jest urządzeniem nowoczesnym i niezwykle skutecznym. Służy on do [pomiaru temperatury] ciała lub powierzchni wybranego przedmiotu przy zastosowaniu procesu dynamicznej korekcji uwzględniającej temperaturę otoczenia względem temperatury ciała.

  108,00 zł
 • Prześcieradła medyczne bibułowo foliowe MedixPro 77x210 cm - 5 szt.
  Prześcieradła medyczne bibułowo foliowe MedixPro 77x210 cm - 5 szt.

  Prześcieradła MedixPro przeznaczone są na łóżka medyczne oraz stoły do masażu. Są alternatywą dla prześcieradeł z włókniny oraz dla wielorazowych prześcieradeł podgumowanych.

  12,00 zł
 • Strzykawka cewnikowa Janeta 100 ml+ 2 dodatkowe końcówki Luer
  Strzykawka cewnikowa Janeta 100 ml+ 2 dodatkowe końcówki Luer

  Strzykawka cewnikowa 100 ml Właściwości: przezroczysty cylinder wykonany z polipropylenu umożliwiający doskonałą wizualizację zawartości ergonomicznie ukształtowany tłok wykonany z polipropylenu, pozwala na dokładne i wygodne nabieranie leków dwie końcówki do cewnika uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia minimalna objętość zalegająca (przestrzeń martwa) kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka doskonałe dopasowanie i wykończenie tłoka zapewnia idealną szczelność i bezskokowy przesuw w cylindrze oraz wygodną jednoręczną obsługę do każdej strzykawki dołączony reduktor luer

  2,45 zł
 • Apteczka osobista
  Apteczka osobista

  [Apteczka osobista] o rozmiarach 14 x 10 x 5 cm jest [małą apteczka] z podstawowym asortymentem niezbędnym do udzielenia [pierwszej pomocy]. [Apteczka] świetnie sprawdza się jako zaopatrzenie każdej torby, plecaka, kosmetyczki czy kieszeni, ponieważ zajmuje bardzo mało przestrzeni.

  14,10 zł
 • Tablica okulistyczna Snellena - cyferki
  Tablica okulistyczna Snellena - cyferki

  Tablica okulistyczna - cyferki

  39,00 zł
 • Podkład chłonny Abri Cell 40x60 cm, 6-w - 25 szt.
  Podkład chłonny Abri Cell 40x60 cm, 6-w - 25 szt.

  Asortyment jednorazowych chłonnych podkładów składających się z 6 warstw bibułki celulozowej 40x60

  13,50 zł
 • Kleszczołapki - 2 szt.
  Kleszczołapki - 2 szt.

  Proste, niezawodne i bezpieczne narzędzie do usuwania kleszczy, opracowane przez praktyka, lekarza weterynarii, p. Denis Heitz.

  11,00 zł
 • Tablica okulistyczna Snellena - literki
  Tablica okulistyczna Snellena - literki

  Tablica okulistyczna - literki

  39,00 zł
 • Pain®Gone - Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy
  Pain®Gone - Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy

  Pain®Gone Podręczny Przyrząd Przeciwbólowy jest skutecznym i bezpiecznym urządzeniem do likwidowania bólów kostno-stawowych, związanych ze zwyrodnieniami i reumatyzmem.

  250,00 zł

Najnowsze Produkty

 • Detro Cid Enzym Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, op. 2 L
  Detro Cid Enzym Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, op. 2 L

  [DETRO cid Enzym] Enzymatyczne mycie wstępne i [dezynfekcja narzędzi medycznych i endoskopów] Cechy produktu: Produkt wieloenzymatyczny; W postaci koncentratu; Bez zawartości aldehydów oraz fenoli; Do stosowania w procesie manualnym jak i ultradźwiękowym; Kompatybilny z endoskopami wszystkich producentów; Bardzo wydajny w stosowaniu - 1 litr koncentratu służy do przygotowania 200 litrów roztworu roboczego; Szerokie spektrum aktywności mikrobiologicznej łącznie z wirusami nieosłonkowymi oraz sporami; Zastosowanie: DETROCID ENZYM  to skoncentrowany wieloenzymatyczny produkt bez zawartości aldehydów i fenoli przeznaczony do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych jak:narzędzia chirurgiczne, mikrochirurgiczne, endoskopy  giętkie, endoskopy sztywne, sprzęt wyposażenie anestezjologiczne, oraz ogólne instrumenty medyczne. Zalecany do stosowania w procesie mycia w myjniach ultradźwiękowych. Nadaje się do mycia i dezynfekcji endoskopów wszystkich marek.  Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak: krew, ropa, białka, tłuszcze. Myje i dezynfekuje w jednym procesie. Zapobiega formowaniu się i utrwalaniu biofilmu. Kompatybilność materiałowa: Nadaje się do mycia i dezynfekcji narzędzi wykonanych z materiałów jak: stal kwasoodporna, polistyren, PVC, akryl,polikarbon, ABS, silikon, HDPE, guma, szkło, porcelana itp.  Skład: Enzymy (amylaza, lipaza, proteaza) Chlorek didecylodimetyloamoniowy Chlorek benzalkoniowyN-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina;inhibitory korozji, związki kompleksujące Sposób użycia: Przygotowanie roztworu DETROCID ENZYM: W celu przygotowania 0,5% roztworu należy użyć 5ml koncentartu na 1 litr roztworu. Koncentrat dodać do wody, następnie dokładnie wymieszać. Całkowicie zanurzyć urządzenie w roztworze środka myjąco-dezynfekującego,zwracając szczególną uwagę na poprawne wypełnienie kanałów w narzędziach ze światłem; Po odczekaniu wymaganego czasu ekzpozycji, należy wyjąć urządzenie i przepłukać wodą; Używany roztwór zachowuje właściwości myjące i bójcze przez cały dzień; Rozwtór należy zmienić wcześniej, jeśli jest wizualnie zanieczyszczony i/lub posiada zmienioną barwę; Zalecane stężenie:0,5% - 15 min. - B, F. Tbc, V1% - 15 min. - B, F, Tbc, V, S Opakowania: 2 l butelka 5 l kanister

  108,80 zł
 • Detro Enzym Foam Pianka enzymatyczna do mycia wstępnego narzędzi i endoskopów, op. 1000 ml
  Detro Enzym Foam Pianka enzymatyczna do mycia wstępnego narzędzi i endoskopów, op. 1000 ml

  [Detro Enzym Foam] Pianka enzymatyczna [do mycia wstępnego narzędzi medycznych i endoskopów] Pianka; Gotowa do użycia; Zawiera 5 różnych enzymów; Doskonałe właściwości myjące; Wysoka kompatybilność materiałowa; Zapobiega zasychaniu substancji organicznych na narzędziach medycznych; Zapobiega formowaniu się biofilu drobnoustrojów na powierzchni narzędzi; Cechy produktu: Produkt wieloenzymatyczny; W postaci gotowej do użycia pianki; Bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru i związków iutleniających; Dzięki zastosowaniu ergonomicznej końcówki spieniającej, preparat pokrywa instrument homogeniczną pianką; Wytworzona w ten sposób pianka utrzymuje swoją stabilność przed długi okres czasu. Dodatkowo powiększając swoją objętość na powierzchni narzędzi, uniemożliwia kontakt z powietrzem, co pozwala pozostać narzędziom w stanie wilgotnym długi okres czasu, do 72 godzin, podczas magazynowania i transportu. Zapobiega to zasychaniu i utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych; Zawartość enzymów z 3 różnych grup, produkt wykazuje wysoką skuteczność myjącą wobec zanieczyszczeń organicznych jak krew, tłuszcze, białka, czy pozostałości skrobi; Pozwala zaoszczędzić czas podczas magazynowania i transportu do centralnej sterylizatorni poprzez zapobieganie zasychaniu zanieczyszczeń, ale także przyśpiesza i ułatwia proces mycia wstępnego zanieczyszczonych instrumentów; Doskonała rozpuszczalność w wodzie powoduje że produkt łatwo ulega spłukaniu z powierzchni narzędzi;Nie powoduje korozji narzędzi. Zawiera inhibitory korozji; Charakteryzuje się wysoką kompatybilnością materiałową; Odpowiedni do mycia wstępnego wszystkich rodzajów narzędzi, które mogą być myte/dezynfekowane roztworami wodnymi; Zastosowanie: DETRO ENZYM FOAM to  gotowa do użycia wieloenzymatyczna  pianka do wstępnego mycia i zabezpieczania przez zasychaniem i utrwalaniem zanieczyszczeń, wszelkich wodoodpornych instrumentów medycznych  jak:narzędzia chirurgiczne, mikrochirurgiczne, endoskopy  giętkie, endoskopy sztywne, sprzęt i wyposażenie anestezjologiczne, oraz ogólne instrumenty medyczne. Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny oraz zanieczyszczenia organiczne jak: krew, białka, tłuszcze, skrobia. Zapobiega formowaniu się i utrwalaniu biofilmu. Kompatybilność materiałowa: Nadaje się do mycia narzędzi wykonanych z materiałów jak: stal kwasoodporna, polistyren, PVC, akryl,polikarbon, ABS, silikon, HDPE, guma, szkło, porcelana itp. Skład: Enzymy (amylaza, lipaza, proteaza, celulaza, dekstranaza),Środki powierzchniowo czynne,Składnik ochronny,Inhibitory korozji,Stabilizatory. Sposób użycia: 1)    Zaaplikować DETRO ENZYM FOAM na dno wanny w celu pokrycia równomierną warstwą całej powierzchni dna wanny. 2)    Włożyć do wanny narzędzia które mają być poddane procesowi mycia. 3)    Następnie nanieść preparat w postaci piany na powierzchnie umieszczony w wannie narzędzi medycznych i nakryć wannę pokrywą. Zalecany czas kontaktu: W zależności od stopnia zanieczyszczenia i sposobu postępowania z narzędziami medycznymi wynosi od 1 minuty do 72 godzin. Opakowania:1 l butelka ze spryskiwaczem spieniającym

  28,80 zł
 • Detro Enzym Enzymatyczny Preparat do mycia endoskopów i narzędzi, op. 5 L
  Detro Enzym Enzymatyczny Preparat do mycia endoskopów i narzędzi, op. 5 L

  [ENZYMATYCZNY PREPARAT DO MYCIA ENDOSKOPÓW I NARZĘDZI MEDYCZNYCH] -Koncentrat -Na bazie 4 enzymów -Niskie stężenie robocze -Mycie już w 5 minut -Wysoka kompatybilność -Trwałość roztworu do 24 godzin -Łatwe użycie  Właściwości produktu W postaci koncentratu Na bazie 4 enzymów: amylaza, proteaza, lipaza, celulaza Zawiera substancje powierzchniowo czynne Do użycia manualnego i w myjniach ultradźwiękowych Wysoka skuteczność mycia Nie powoduje korozji Czas mycia manualnego maksymalnie w 15 minut Czas mycia w myjniach ultradźwiękowych 5 minut Redukuje tworzenie biofilmu bakteryjnego poprzez usuwanie zanieczyszczeń organicznych Redukuje ryzyko korozji poprzez usuwanie zanieczyszczeń nieorganicznych Zastosowanie Detro Enzym służy do enzymatycznego mycia endoskopów giętki, endoskopów sztywnych, oprzyrządowania endoskopów, narzędzi chirurgicznych, narzędzi chirurgii małoinwazyjnej (MIC), oprzyrządowania anestezjologicznego (maski, wężę itp.), narzędzi stomatologicznych, wierteł Kompatybilność materiałowa Detro Enzym jest kompatybilny z narzędziami wykonanymi z metali, szkła, poprcelany, gumy itp. optykami. Skład Enzymy  (amylaza, proteaza, lipaza, celulaza), glikol, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, czwartorzędowe związki amoniowe, inhibitory korozji Sposób użycia Produkt rozcieńczyć przed użyciem. Przygotować 0,5% roztwór z koncentratu. Użyć 5 ml koncentratu na 1 l roztworu roboczego .         (5 ml koncentratu + 995 ml wody). Zanurzyć całkowicie narzędzia w przygotowanym roztworze. Przy użyciu manualnym pozostawić narzędzia w roztworze na maksymalnie 15 minut Przy użyciu w myjniach ultradźwiękowych  pozostawić narzędzia w roztworze na 5 minut Produkt wykazuje maksymalną skuteczność działania w 35-45°C Opłukać dokładnie przed kolejnym etapem obróbki Maksymalna przydatność roztworu roboczego wynosi 24 godziny. Wymienić wcześniej jeśli roztwór wizualnie wykazuje duże obciążenie organiczne. Opakowania 5l kanister

  192,00 zł
 • Esteer Chlorine Tabs Chlorowy preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, op. 300 szt
  Esteer Chlorine Tabs Chlorowy preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów, op. 300 szt

  [CHLOROWANY PREPARAT W TABLETKACH DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI I PRZEDMIOTÓW] - w postaci tabletek - na bazie aktywnego chloru - niskie stężenie robocze - aktywność już od 1 minuty przebadany wg EN14885 - szerokie spektrum działania - usuwa biofilm - działa sporobójczo wobec: Clostridium difficile, Bacillus subtilis i B. cereus Zastosowanie: Esteerchlorine tabs przeznaczone są do stosowania w krytycznych obszarach opieki zdrowotnej i oddziałach ogólnych.Wykazują działania bakterio-, grzybo-, prątko, wiruso-, sporobójczo. Skutecznie usuwają biofilm.Służą do dezynfekcji wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych i przedmiotów w służbie zdrowia, stołówkach, laboratoriach, przemyśle spożywczym i usługowych, rówież mających kontakt z żywnością. Stosowane są przez pocieranie na mokro lub metodą zanurzeniową. Szczególnie nadają się do dezynfekcji sprzętui ceramiki sanitarnej. Przed użyciem zaleca się sprawdzenie odporności materiału na działanie preparatu. Wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością muszą być dokładnie spłukane wodą o jakości wody pitnej po zastosowaniu produktu. Skład: Dichloroizocyjaniuran sodu 99%.Jedna tabletka o wadze 2.72 g zawiera 1.5 g aktywanego chloru, tj. 1500 ppm aktywnego chloru (1 tabl./1,5 l H2O = 1000 ppm) Opakowania: Puszka 100 tabletek a,2,72 g Puszka 300 tabletek a,2,72 g Sposób stosowania: Przygotuj roztwór dezynfekujący bezpośrednio przed użyciem przez rozpuszczenie odpowiedniej ilości tabletek w ciepłej lub zimnej wody (max. 300C). Po całkowitym rozpuszczeniu tabletek w wodzie, roztwór jest gotowy do użytku. Umyć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. Zanurzone obiekty w roztworze wyjąc a następnie przepłukać czystą wodą. Umieszczenie tabletki w syfonie, zalać wodą i pozostawić do działania tak długo, jak to możliwe. Dla lepszego efektu czyszczenia, można połączyć z dowolnym anionowym lub niejonowym detergentem. Nie mieszać z kwasami. Dozowanie: Ostrzeżenia: Przechowywać i transportować w oryginalnym opakowaniu w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu w temperaturze od -50C do +300C. Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu z oczami, przemyć dokładnie czystą wodą. W przypadku spożycia, przepłukać usta za pomocą dużej ilości wody i podać poszkodowanemu 1-2 szklanki wody do picia. W przypadku inhalacji, wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku trwających dolegliwości, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  46,40 zł
 • Detrosan FLoor/SFC Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, op. 5 L
  Detrosan FLoor/SFC Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, op. 5 L

  [DETROSAN Floor] [Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia] Zastosowanie: Koncentrat Detrosan Floor służy do przygotowania roztworu roboczego do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, tj.: powierzchnie robocze, wyposażenie, unity stomatologiczne, inkubatory, łóżka pacjenta, kozetki, stoliki, drzwi, klamki, urządzenia medyczne, lampy zabiegowe, meble medyczne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy oraz inne wodoodporne wyroby medyczne, we wszelkich obaszarach medycznych w tym krytycznych: sale operacyjne, sale intensywnej terapii, laboratoria itp. Kompatybilność materiałowa: Detrosan Floor jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi i stalą kwasoodporną. Skuteczność mikrobiologiczna: Detrosan Floor wykazuje działanie bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze, wobec: Staphylococcus aureus ATCC6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536, Pseudamonas aeruginosa ATCC 15442, CAndida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, Mycobacterium avium ATCC 15769 (Strain W45), Poliobirus Typu 1, LSc-2ab, Adenovirus Typ 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5, Murine norovirus, strain S99 Berlin. Składniki aktywne: Chlorek alkilo(C12-16)-dimetylobenzyloamonowy, chlorek didecylodimetyloamonowy, N-(-3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; Składniki pomocnicze: EDTA, etoksylowany alkohol tłuszczowy C9-C11, składniki ochronne, substancja zapachowa, woda dejonizowana; Sposób użycia: Przygotować roztwór roboczy o żądanym stężeniu przez rozcieńczenie koncentratu w wodzie wodocięgowej. Nanosić na powierzchnie przy pomocy mopa lub nasączonej ściereczki. Dozowanie: 2,5 ml koncentratu do przygotowania 1 litra roztworu roboczego Czas działania i stężenie robocze:0,25% - 15 minut Opakowania: 2l butelka 5l kanister

  142,40 zł
 • Detrosan FLoor/SFC Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, op. 2000 ml
  Detrosan FLoor/SFC Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, op. 2000 ml

  [DETROSAN Floor] [Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia] Zastosowanie: Koncentrat Detrosan Floor służy do przygotowania roztworu roboczego do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, tj.: powierzchnie robocze, wyposażenie, unity stomatologiczne, inkubatory, łóżka pacjenta, kozetki, stoliki, drzwi, klamki, urządzenia medyczne, lampy zabiegowe, meble medyczne, sprzęt rehabilitacyjny i sportowy oraz inne wodoodporne wyroby medyczne, we wszelkich obaszarach medycznych w tym krytycznych: sale operacyjne, sale intensywnej terapii, laboratoria itp. Kompatybilność materiałowa: Detrosan Floor jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi i stalą kwasoodporną. Skuteczność mikrobiologiczna: Detrosan Floor wykazuje działanie bakterio-, grzybo-, prątko-, wirusobójcze, wobec: Staphylococcus aureus ATCC6538, Enterococcus hirae ATCC 10541, Escherichia coli ATCC 10536, Pseudamonas aeruginosa ATCC 15442, CAndida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, Mycobacterium avium ATCC 15769 (Strain W45), Poliobirus Typu 1, LSc-2ab, Adenovirus Typ 5, strain Adenoid 75, ATCC VR-5, Murine norovirus, strain S99 Berlin. Składniki aktywne: Chlorek alkilo(C12-16)-dimetylobenzyloamonowy, chlorek didecylodimetyloamonowy, N-(-3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; Składniki pomocnicze: EDTA, etoksylowany alkohol tłuszczowy C9-C11, składniki ochronne, substancja zapachowa, woda dejonizowana; Sposób użycia: Przygotować roztwór roboczy o żądanym stężeniu przez rozcieńczenie koncentratu w wodzie wodocięgowej. Nanosić na powierzchnie przy pomocy mopa lub nasączonej ściereczki. Dozowanie: 2,5 ml koncentratu do przygotowania 1 litra roztworu roboczego Czas działania i stężenie robocze:0,25% - 15 minut Opakowania: 2l butelka 5l kanister

  94,30 zł
 • Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkoholu, op. 5 L
  Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkoholu, op. 5 L

  [Bioseptol Amf 5000ml]– alkoholowy preparat w postaci płynu do spryskiwania przeznaczony [do dezynfekcji małych powierzchni,] również mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki. Preparat nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli. Skuteczność potwierdzona badaniami przeciwko wirusom polio typu I i adeno typu 5 Skuteczność wobec wirusów osłonkowych: Herpes simplex, HBV, HCV, HIV. Bezpieczny w kontakcie z żywnością Bezbarwny, nie pozostawia plam.

  94,40 zł
 • Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkoholu, op. 1000 ml
  Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkoholu, op. 1000 ml

  [Bioseptol Amf 1000ml] ze spryskiwaczem– alkoholowy preparat w postaci płynu do spryskiwania przeznaczony [do dezynfekcji małych powierzchni], również mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki. Preparat nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli. Skuteczność potwierdzona badaniami przeciwko wirusom polio typu I i adeno typu 5 Skuteczność wobec wirusów osłonkowych: Herpes simplex, HBV, HCV, HIV. Bezpieczny w kontakcie z żywnością Bezbarwny, nie pozostawia plam. 

  19,20 zł
 • Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkocholu, op. 600 ml
  Bioseptol AMF Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni, wysoka zawartość alkocholu, op. 600 ml

  [Bioseptol Amf 600ml] ze spryskiwaczem– alkoholowy preparat w postaci płynu do spryskiwania przeznaczony [do dezynfekcji małych powierzchni], również mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: bakterie, grzyby, wirusy, prątki. Preparat nie zawiera aldehydów, chlorheksyny, chloru i fenoli. Skuteczność potwierdzona badaniami przeciwko wirusom polio typu I i adeno typu 5 Skuteczność wobec wirusów osłonkowych: Herpes simplex, HBV, HCV, HIV. Bezpieczny w kontakcie z żywnością Bezbarwny, nie pozostawia plam.

  13,60 zł
 • Detrosept AF Preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, op. 1000 ml
  Detrosept AF Preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, op. 1000 ml

  [Detro®Sept AF] GOTOWY DO UŻYCIA [SPRAY/PIANA DO DEZYNFEKCJI] POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH Dotowy do użycia Niska zawartość alkoholu  Bez aldehydów i fenoli  Aktywność w 1 minutę  Wysoka kompatybilność  Szerokie spektrum działania  Łatwe użycie do każdej butelki spryskiwacz gratis!!! Zastosowanie Gotowy do użycia preparat Detrosept AF służy do szybkiej dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni wyrobów medycznych i nieinwazyjnego sprzętu medycznego tj. unity stomatologiczne, inkubatory, fotele zabiegowe,  łóżka szpitalne, lampy zabiegowe, stetoskopy itp. Dzięki specjalnej głowicy można używać preparatu w postaci piany lub w postaci płynnej/aerozol Kompatybilność materiałowa Detrosept AF jest kompatybilny ze szkłem, powierzchniami drewnianymi, ceramiką, plastikiem, plexiglasem, silikonem, materiałami nierdzewnymi  i stalą kwasoodporną. Skład 10%  etanol, 20% propan-2-ol, 0,25% chlorek didecylodimetyloamoniowy, składniki ochronne, substancja zapachowa, woda dejonizowana. Sposób użycia Detrosept AF stosuje się bezpośrednio na dezynfekowane i dekontaminowane  powierzchnie w postaci aerozolu lub piany.  W celu zdezynfekowania powierzchnie należy równomiernie spryskać preparatem. W razie potrzeby przetrzeć dezynfekowaną powierzchnię. Pozostawić do wyschnięcia w celu zapewnienia optymalnego efektu bójczego. Ostrzeżenie: Nie spryskiwać bezpośrednio urządzeń elektrycznych.Stosować po odłączeniu od źródła zasilania. Okres ważności i przechowywanie Termin ważności wynosi 3 lata od daty produkcji. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w dobrze wentylowanym miejscu, pomiędzy 0-25 °C. Ostrzeżenia Łatwopalny. Trzymać z dala od źródeł ognia. Środek drażniący. Nie stosować na skórę i błony śluzowe. Po kontakcie skórę przemyć dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Zużycie maksymalnie 50ml/m2.  Opakowania 1l ze spryskiwaczem z opcją piany 5l kanister

  16,80 zł